forum.math.uoa.gr

Forum του Τμήματος Μαθηματικών
Ημερομηνία 14 Νοέμ 2018, 13:42

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Χορήγηση Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος 2017
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 04 Σεπ 2017, 12:08 
Χωρίς σύνδεση
Forum Moderator
Άβαταρ μέλους

Εγγραφη: 15 Ιούλ 2012, 13:21
Δημοσ.: 1367
Τοποθεσια: Σείριος, α CMa
Παράθεση:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

31 Αυγούστου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2993

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών
για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος
στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄15), «Μέτρα ανα-
πτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χο-
ρήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του ν. 3255/2004
(Α΄ 138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253),
β) της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α΄17)
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-
σομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και
άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 1 του ν. 4009/2011 (Α΄195), «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του άρθρου 91 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α΄143),
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα»,
στ) την περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60
του ν. 4415/2016 (Α΄159).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β'2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 105162/
Β1/22-6-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.
5. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και του
τρόπου πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, του χρό-
νου πληρωμής του, των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
της αρχής ή των φορέων ελέγχου και εκκαθάρισης της
δαπάνης, της αρχής ή των φορέων πληρωμής αυτού, του
τρόπου λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων,
του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται
ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.

Άρθρο 2 - Δικαιούχος

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θε-
ωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε περίπτωση
διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του
επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.
Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής
εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το
άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Άρθρο 3 - Όροι και προϋποθέσεις

1. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμε-
νου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Ως ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο ει-
σόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των
τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.
2. Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οι-
κία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας
κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν
έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον
έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο
αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η δια-
μονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον
διάρκειας.
3. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι
ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκ-
μισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ.
αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που
βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο
των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί
αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την
ισχύ του ν. 2539/1997 (Α΄244).
4. Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά
μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για
το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθη-
μάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρό-
γραμμα σπουδών. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού
λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που
πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό
έτος. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς
φοιτητές. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι
και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
5. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και
τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος,
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολο-
γιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα
στη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.
6. Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς
φοιτητές μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευ-
τικά οι ως άνω προϋποθέσεις.

Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος:
α) όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου,
ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση,
β) όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης
ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του
πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών,
γ) όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται
στέγαση από τη σχολή τους.

Άρθρο 4 - Διαδικασία χορήγησης
στεγαστικού επιδόματος


Οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδό-
ματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός
προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Προ-
ϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής
για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ.

1. Διαδικασία
Ο δικαιούχος, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας
απόφασης, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής, σύμφωνα με το Παράρτημα
Α, «Καταγραφή διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αί-
τησης», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς
πρόσβασης στο TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρό-
σβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης
των στοιχείων του. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά
στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του φοι-
τητή,
β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδί-
ου, του/της συζύγου και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι
ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου καιτου/της συζύγου
του στηνπερίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής
(σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας),
γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμ-
βολαίου,
δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Τα δηλωθέντα στοιχεία ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα
διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, «Τεχνικές Προ-
διαγραφές εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ». Σε περίπτωση
που κάποια από τα δηλωθέντα στοιχεία δεν μπορούν να
διασταυρωθούν, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει
αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία και θα υποδεικνύ-
ονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Οι εξουσιοδοτημένοι
υπάλληλοι του Ιδρύματος, ελέγχουν τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή μη των
δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση, επιλέγοντας το
αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

2. Επεξεργασία της αίτησης
Η επεξεργασία της αίτησης και η έγκριση της καταβο-
λής του επιδόματος, γίνεται με βάση:
α) τα υπευθύνως από τον αιτούντα δηλωθέντα στοι-
χεία,
β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλω-
θέντα στοιχεία,
γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά
απαιτούνται. Εάν, μετά την επεξεργασία της αίτησης,
προκύψει ότι πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης του
επιδόματος, η αίτηση γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση που
δεν προκύψει η πλήρωση κάποιου κριτηρίου χορήγησης
του επιδόματος, η αίτηση απορρίπτεται. Οι λόγοι της
απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή
από την οποία και ενημερώνεται ο αιτών. Εφόσον μία
αίτηση απορριφθεί υπάρχει η δυνατότητα υποβολής έν-
στασης - αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 7 της παρούσης.
Η οριστική υποβολή της αίτησης υπέχει θέση Υπεύθυ-
νης Δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυ-
τόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Άρθρο 5 -Έλεγχος Κριτηρίων - Δικαιολογητικά

Α. Για τον χαρακτηρισμό του φοιτητή ως δικαιούχου,
ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται, ανάλογα με την
περίπτωση ως εξής:
α) Ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους δύο γονείς:
υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος,
β) Οι γονείς του φοιτητή είναι κάτοικοι εξωτερικού:
υποβάλλεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων
του φοιτητή στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος,
γ) Ο φοιτητής είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών:
ελέγχεται ηλεκτρονικά από τον ΑΜΚΑ του φοιτητή που
έχει καταχωριστεί υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας,
δ) Ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολο-
γικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167):
ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση -διαλειτουργικότητα
του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων
με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφω-
να με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60
του ν. 4415/2016 (Α΄159).

Β. Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο έλεγχος των
κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά πε-
ρίπτωση, δικαιολογητικών έχει ως εξής:
α) Οικογενειακό εισόδημα: ελέγχεται το οικογενεια-
κό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους
με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του
Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με
τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα
με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο
60 του ν. 4415/2016 (Α΄159). Σε περίπτωση που δεν επι-
τευχθεί ο έλεγχος (μη εκκαθάριση της δήλωσης κ.λπ.) η
αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και επανεξετάζεται
με την ίδια διαδικασία μετά την παρέλευση τριμήνου.
β) Ο φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου Ιδρύμα-
τος Ανώτατης Εκπαίδευσης: δηλώνεται υπεύθυνα από τον
αιτούντα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης.
γ) Μη υπέρβαση του προβλεπόμενου, από τον Κανο-
νισμό Σπουδών, χρονικού ορίου εξαμήνων φοίτησης:
ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα
του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με
το Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
δ) Επιτυχής εξέταση στα μισά μαθήματα του προηγού-
μενου ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα σπουδών: ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο
υπάλληλο του Ιδρύματος, ο οποίος επιβεβαιώνει το αντί-
στοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
ε) Μισθωτήριο συμβόλαιο: ελέγχεται με αυτόματη
διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού
Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλού-
νται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ'
της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄159).
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος
ηλεκτρονικά, προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο
στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος
υπάλληλος επιβεβαιώνει το αντίστοιχο πεδίο στην ηλε-
κτρονική εφαρμογή. Σε περίπτωση διαμονής σε πανσιόν
ή ξενοδοχείο προσκομίζεται βεβαίωση παραμονής και
απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον
διάρκειας.
Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορη-
γηθεί το επίδομα, θα πρέπει ο φοιτητής ή ο δικαιούχος
γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
στ) Μη πλήρης κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας του
φοιτητή ή των γονέων του στην πόλη σπουδών του:
ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα
του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων
με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφω-
να με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60
του ν. 4415/2016 (Α΄159), όπως αυτά διαμορφώθηκαν
την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης.
ζ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι
ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκ-
μισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ.
αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που
βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο
των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί
αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την
ισχύ του ν. 2539/1997 (Α΄ 244): ελέγχεται με αυτόματη
διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού
Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλού-
νται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ'
της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄159).
Σε περίπτωση που από τον ηλεκτρονικό έλεγχο προ-
κύψει ότι δεν πληρείται το περιουσιακό κριτήριο και ο
αιτών έχει δηλώσει ότι διαθέτει κατοικία που βρίσκεται
σε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών
χιλιάδων (3.000) κατοίκων, υποβάλλεται έντυπη βεβαί-
ωση από το Δήμο που αφορά στον πληθυσμό, καθώς
και δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος
έτους, στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
η) Μόνιμη κατοικία του φοιτητή ή των γονέων του:
ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα
του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων
με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφω-
να με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο
60 του ν. 4415/2016 (Α΄159). Σε περίπτωση που δεν επι-
τευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται
έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αντίστοιχο
Δήμο, το τελευταίο εκκαθαριστικό ή άλλο κατάλληλο
δικαιολογητικό, στο οποίο να αποτυπώνεται σαφώς ή
μόνιμη κατοικία του δικαιούχου, στην αρμόδια υπηρεσία
του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος επιβεβαιώνει
το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
Ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε
άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Ιδρύματος. Ο αιτών υποχρεούται κατά
την υποβολή της αίτησης του, και σε περίπτωση που
υπάρχουν λάθη, ή μη αληθή στοιχεία καταχωρημένα
στα πληροφοριακά συστήματα της Ακαδημαϊκής Ταυ-
τότητας ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
να προβεί σε ενέργειες για την διόρθωση τους πριν την
επεξεργασία τους από τα εν λόγω συστήματα.

Άρθρο 6 - Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών
και επαληθευθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επι-
δόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, προωθούνται στην
Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος για την έκδοση των
σχετικών ενταλμάτων οι εκτυπωμένες αιτήσεις μαζί με τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά. Η Οικονομική Υπηρεσία
δεν φέρει ευθύνη για τις διασταυρώσεις των στοιχείων
και τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ελέγχων που
έγιναν από τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα.
Η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόμα-
τος των φοιτητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκκαθαρί-
ζεται από τις οικείες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της
χώρας και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και
μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις
κείμενες διατάξεις, από τις υπηρεσίες αυτές.
Για την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω
φορείς επιχορηγούνται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι
οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους για
το σκοπό αυτό σε διακριτό κωδικό αριθμό.
Η αξίωση του φοιτητή υπόκειται στον εκάστοτε ορι-
ζόμενο χρόνο παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημο-
σίου. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο
χωρίς καμία κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου και
δεν υπόκειται σε φορολογία.

Άρθρο 7 - Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας

Ένσταση - αίτηση θεραπείας μπορεί να υποβάλλει
οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος,
εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση-
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος- του απορριπτικού
αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλε-
κτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών
του Ιδρύματος. Η ένσταση - αίτηση θεραπείας υποβάλ-
λεται έντυπα προς το Ίδρυμα και προσκομίζονται όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των
ισχυρισμών του αιτούντος. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του
Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο
δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της
ένστασης - αίτησης θεραπείας.

Άρθρο 8 - Μεταβατικές - Τελικές Διατάξεις

Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι αιτήσεις του
άρθρου 4 θα υποβληθούν σε προθεσμία που θα ανα-
κοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται κάθε άλλη απόφαση ή κανονιστική πράξη,
εφόσον αντίκειται στις διατάξεις αυτής.

Τα Παραρτήματα Α και Β αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της απόφασης αυτής.

Παράρτημα Α: Καταγραφή διαδικασίας υποβολής ηλε-
κτρονικής αίτησης.

Πρόσβαση στην εφαρμογή

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αίτη-
σης Στεγαστικού Επιδόματος έχουν μόνο οι δικαιούχοι του
στεγαστικού επιδόματος. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του
συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων, όπου ο δικαιούχος δηλώνει τα στοιχεία
εισόδου (username και password) που διαθέτει στο TAXIS.
Με την καταχώρηση των στοιχείων εισόδου του, ο δι-
καιούχος εξουσιοδοτεί την εφαρμογή του Στεγαστικού
Επιδόματος να προσπελάσει στοιχεία που τηρούνται για
αυτόν στο Μητρώο της ΑΑΔΕ (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ,
ΤΚ-πόλη-νομός της κύριας κατοικίας του).

Δημιουργία και υποβολή Αίτησης

Ο δικαιούχος γονέας ή κηδεμόνας, στην αίτηση Στε-
γαστικού Επιδόματος που δημιουργεί για έναν φοιτητή,
εξαρτώμενο μέλος του, καταχωρεί τα εξής στοιχεία:
• Τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του φοιτητή
• Τον ΑΦΜ του Φοιτητή
• Τον ΑΦΜ του έτερου γονέα του φοιτητή (εφόσον ο
δικαιούχος γονέας διατηρεί με τον έτερο γονέα του φοι-
τητή έγγαμη σχέση)
• Τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας
που μισθώνει ο φοιτητής
Ο δικαιούχος φοιτητής, στην αίτηση Στεγαστικού Επι-
δόματος που δημιουργεί για τον εαυτό του, δηλώνει τα
εξής στοιχεία:
• Τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του
• Τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας
που μισθώνει
Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος με βάση τον
αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας που δηλώθηκε, αντλεί
τα ακόλουθα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα
της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων:
• Ονοματεπώνυμο του φοιτητή
• AMΚΑ του φοιτητή
• Σχολή φοίτησης (Τμήμα, Σχολή/Ίδρυμα)
• Ημερομηνία εισαγωγής του φοιτητή στη Σχολή (έτος/
μήνας)
• Έδρα της Σχολής φοίτησης
• Αριθμός ετών φοίτησης της Σχολής φοίτησης
και με βάση τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της
κατοικίας που μισθώνει ο φοιτητής, αντλεί από το πλη-
ροφοριακό σύστημα Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
της ΑΑΔΕ:
• Την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια της μίσθω-
σης
• Την πόλη και το νομό της μισθωμένης κατοικίας
Στο τελευταίο βήμα της αίτησης, ο δικαιούχος βλέπει
συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί
στην αίτηση και δηλώνει υπεύθυνα ότι τηρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής της δράσης.
Επιλέγοντας υποβολή της αίτησης, ενημερώνεται ότι
μετά την υποβολή δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει
νέα αίτηση για τον ίδιο φοιτητή και για αυτό θα πρέπει να
βεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει (καθώς και
αυτά που έχουν επιστραφεί από το Μητρώο της ΑΑΔΕ
και την εφαρμογή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας) είναι
ορθά και ακριβή.

Εμφάνιση στο δικαιούχο των αποτελεσμάτων της αί-
τησής του.

Με την υποβολή της αίτησης, στέλνονται στην ΑΑΔΕ
τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο δικαιούχος. Η ΑΑΔΕ,
με βάση τις εφαρμογές διαλειτουργικότητας που περι-
γράφονται στο Παράρτημα Β στέλνει στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος τα δεδομένα
των ελέγχων της.
Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος επεξεργά-
ζεται τα ληφθέντα στοιχεία των ελέγχων της ΑΑΔΕ και
εμφανίζει στο δικαιούχο ποια από τα ακόλουθα κριτή-
ρια της δράσης πληρούνται, με βάση τους αυτόματους
ελέγχους που μπόρεσε να πραγματοποιήσει:
(α) Κριτήρια στην περίπτωση αίτησης γονέα/κηδεμόνα
για εξαρτώμενο μέλος του:
• Ο φοιτητής είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος
στην φορολογική δήλωση του δικαιούχου.
• Η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου δεν βρίσκεται στην
πόλη σπουδών του.
• Τηρείται το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος,
με βάση την δήλωση του προηγούμενου φορολογικού
έτους.
• Τηρούνται τα περιουσιακά κριτήρια της δράσης, όσον
αφορά την κυριότητα κατοικιών από το φοιτητή και τους
γονείς του στην πόλη σπουδών του φοιτητή.
• Τηρούνται τα περιουσιακά κριτήρια της δράσης, που
αφορούν τη συνολική ακίνητη περιουσία του φοιτητή
και των γονέων του.
• Τηρούνται τα κριτήρια της δράσης, ως προς το ποιος
εμφανίζεται ως ενοικιαστής της μισθωμένης κατοικίας.
• Τηρούνται τα κριτήρια της δράσης, ως προς την το-
ποθεσία της μισθωμένης κατοικίας σε σχέση με την πόλη
σπουδών του φοιτητή.
(β) Κριτήρια στην περίπτωση αίτησης φοιτητή που
είναι ο ίδιος δικαιούχος:
• Ο δικαιούχος - φοιτητής είναι υπόχρεος υποβολής
φορολογικής δήλωσης.
• Η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου δεν βρίσκεται στην
πόλη σπουδών του.
• Τηρείται το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος,
με βάση την δήλωση του προηγούμενου φορολογικού
έτους.
• Τηρούνται τα περιουσιακά κριτήρια της δράσης, όσον
αφορά την κυριότητα κατοικιών από το δικαιούχο-φοι-
τητή στην πόλη σπουδών του.
• Τηρούνται τα περιουσιακά κριτήρια της δράσης, που
αφορούν τη συνολική ακίνητη περιουσία του δικαιού-
χου-φοιτητή.
• Τηρούνται τα κριτήρια της δράσης, ως προς το ποιος
εμφανίζεται ως ενοικιαστής της μισθωμένης κατοικίας.
• Τηρούνται τα κριτήρια της δράσης, ως προς την το-
ποθεσία της μισθωμένης κατοικίας σε σχέση με την πόλη
σπουδών του φοιτητή.

Ενημέρωση του δικαιούχου για τις επόμενες ενέργειες του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή του Στε-
γαστικού Επιδόματος ενημερώνει το δικαιούχο:
1) Για τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων, με
βάση τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει στην αίτηση.
2) Για τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά που απαιτείται
να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος
του φοιτητή, προκειμένου:
α) να τεκμηριώσει στοιχεία που έχει δηλώσει στην
αίτηση του,
β) να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια στα οποία η αυ-
τόματη απάντηση της εφαρμογής ήταν αρνητική. 3) Ότι
θα ακολουθήσει από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύμα-
τος του φοιτητή έλεγχος για το ακαδημαϊκό κριτήριο της
δράσης (δηλαδή, ότι ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς
στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού
έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα).

Ενημέρωση του δικαιούχου για την πορεία αξιολόγη-
σης της αίτησης.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται για την εξέλιξη της αξι-
ολόγησης της αίτησης που έχει υποβάλει, με βάση τις
ενέργειες της αρμόδιας υπηρεσίας του Ιδρύματος του.
• Εφόσον όλοι οι αυτόματοι έλεγχοι στην αίτηση είναι
θετικοί και δεν χρειάζεται να προσκομίσει δικαιολογητι-
κά και πιστοποιητικά, τότε με την ολοκλήρωση του ελέγ-
χου του ακαδημαϊκού κριτηρίου, ενημερώνεται εάν η
αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται.
• Εφόσον με βάση τα στοιχεία που είχε δηλώσει στην
αίτηση ή με βάση τους αυτόματους ελέγχους της ΑΑΔΕ
χρειάζεται να προσκομίσει δικαιολογητικά και πιστο-
ποιητικά, τότε ενημερώνεται μετά την λήξη όλων των
απαραίτητων ελέγχων, εάν η αίτηση εγκρίνεται ή απορ-
ρίπτεται.
Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να παρακολουθεί την τρέ-
χουσα κατάσταση αξιολόγησης της αίτησης του, μέσα
από την εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος.
Μόλις μία αίτηση εγκριθεί ή απορριφθεί, ο αιτών λαμ-
βάνει σχετική ειδοποίηση με email στη διεύθυνση email
που έχει δηλώσει. Ο αιτών έχει πρόσβαση στα αναλυτικά
αποτελέσματα των ελέγχων μέσα από την εφαρμογή του
Στεγαστικού Επιδόματος.

Παράρτημα Β: Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριμένες
από την ΑΑΔΕ

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή του Στεγαστικού
Επιδόματος θα γίνεται πιστοποίηση του δικαιούχου
μέσω του Open Authentication της ΑΑΔΕ, με τα δια-
πιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Μετά
την επιτυχή είσοδο του χρήστη, το Μητρώο της ΑΑΔΕ
επιστρέφει στην εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος
τον ΑΦΜ και το Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
Τα στοιχεία που δηλώνει ο δικαιούχος στην αίτηση
του θα ελέγχονται με τη χρήση των ακόλουθων επτά
(7) Εφαρμογών Διαλειτουργικότητας (ΕΔ) που παρέχει
η ΑΑΔΕ στην εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος:
ΕΔ-1: Στοιχεία μητρώου ενός ΑΦΜ
Στην ΑΑΔΕ αποστέλλεται ο ΑΦΜ ενός φυσικού προσώ-
που και η ΑΑΔΕ επιστρέφει τα εξής στοιχεία μητρώου για
αυτό: Όνομα και επώνυμο , ΤΚ, πόλη και νομός της διεύ-
θυνσης της κύριας κατοικίας του, έτος γέννησης, καθώς
και εάν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ.
ΕΔ -2: Επιβεβαίωση εξαρτώμενου τέκνου σε Φορο-
λογική Δήλωση
Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ
Γονέα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ φοιτητή, φορολογικό έτος και η
ΑΑΔΕ απαντά εάν στην φορολογική δήλωση του ΑΦΜ
Γονέα για το δοθέν φορολογικό έτος, ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ
του φοιτητή εμφανίζεται στα εξαρτώμενα τέκνα.
ΕΔ -3: Επιβεβαίωση υπόχρεου σε φορολογική δήλωση
και μη εξαρτώμενου
Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται ο ΑΦΜ φοιτητή και το
φορολογικό έτος και η ΑΑΔΕ απαντά εάν με βάση τη
φορολογική δήλωση του ΑΦΜ αυτού για το δοθέν φο-
ρολογικό έτος, ο κάτοχος του ΑΦΜ έχει υποβάλει φο-
ρολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο
(εξαρτώμενο) τέκνο με βάση το εισόδημα του.
ΕΔ-4: Επιβεβαίωση του Εισοδηματικού Κριτηρίου για
το Οικογενειακό εισόδημα
Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται ο ΑΦΜ δικαιούχου και το
φορολογικό έτος και η ΑΑΔΕ απαντά εάν στη φορολο-
γική δήλωση του ΑΦΜ για το δοθέν φορολογικό έτος
ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια της δράσης, εάν δηλα-
δή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου
έτους δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο
κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του
ενός.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνο-
λικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό,
καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συ-
ζύγου του και των τέκνων του, από κάθε πηγή. Για τον
υπολογισμό αυτό η ΑΑΔΕ αθροίζει και το εισόδημα από
κάθε εξαρτώμενο τέκνο της φορολογικής δήλωσης του
δοθέντος ΑΦΜ, εφόσον εντοπίσει ότι το εξαρτώμενο
τέκνο έχει αυτοτελή φορολογική δήλωση για το δοθέν
φορολογικό έτος.
Σε περίπτωση που το εξαρτώμενο τέκνο έχει συμπλη-
ρώσει στη δήλωση του «εξαρτώμενα μέλη» δηλαδή σύ-
ζυγο και τέκνα, δεν θα επιστρέφεται το εισοδηματικό
κριτήριο αλλά ένδειξη μη υπολογισμού του εισοδημα-
τικού κριτηρίου.
ΕΔ -5: Περιουσιακό Κριτήριο κυριότητας κατοικίας
στην πόλη φοίτησης
Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ του
δικαιούχου, ΑΦΜ του φοιτητή, ΑΦΜ του έτερου γονέα
του φοιτητή, πόλη σπουδών και φορολογικό έτος. Η
ΑΑΔΕ ελέγχει εάν κατά την έναρξη του φορολογικού
έτους κανένα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχει πλή-
ρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας στη δοθείσα πόλη
σπουδών.
Στην απάντηση της η ΑΑΔΕ λαμβάνει υπόψη της ότι:
Ο νομός Αττικής θεωρείται ως μία πόλη, πλην όλων των
νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή
περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας
περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες
θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις και ότι το πολεοδομικό
συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη.
ΕΔ -6: Περιουσιακό Κριτήριο συνολικού εμβαδού κα-
τοικιών
Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ του
δικαιούχου, ΑΦΜ του φοιτητή, ΑΦΜ του έτερου γονέα
του φοιτητή και φορολογικό έτος. Η ΑΑΔΕ ελέγχει ότι οι
γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή επικαρ-
πωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμέ-
νων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά,
με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται
σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών
χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί
τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του
ν. 2539/1997 (Α΄ 244).
ΕΔ-7: Έλεγχος της Μισθωμένης Κατοικίας με βάση το
Μισθωτήριο Συμβόλαιο
Στην ΑΑΔΕ αποστέλλονται ο κωδικός του μισθωτηρίου
συμβολαίου και ο ΑΦΜ του ενοικιαστή, που είναι ο ΑΦΜ
είτε του φοιτητή είτε ενός εκ των γονέων του. Η ΑΑΔΕ
απαντά εάν υπάρχει το δοθέν μισθωτήριο συμβόλαιο
και εάν όντως αυτό έχει γίνει στο ΑΦΜ που δόθηκε. Επί-
σης, επιστρέφει την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια
της μίσθωσης, καθώς και τη διεύθυνση της μισθωμένης
κατοικίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


πηγή: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfVi ... Gf_oauhJOd

_________________
Βρείτε σημειώσεις μαθημάτων & παλιά θέματα στην eclass!


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group